დადგენილებები – 2011

სათაურინომერითარიღიდოკუმენტი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ101/06/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმისა და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ201/06/2011გადმოწერეთ
დანართი201/06/2011გადმოწერეთ
დანართი201/06/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ301/28/2011გადმოწერეთ
„ქონების (გარდა არასასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწისა) გადასახადის
შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
401/28/2011გადმოწერეთ
ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ502/11/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო ან ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ან სხვა
ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის
განთავსების ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების შესახებ
602/25/2011გადმოწერეთ
,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 3 სექტემბრის №12 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე702/25/2011გადმოწერეთ
,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე802/25/2011გადმოწერეთ
,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე902/25/2011გადმოწერეთ
,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურული და სივრცითი
მოწყობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
1002/25/2011გადმოწერეთ
,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და
საინვესტიციო განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
1102/25/2011გადმოწერეთ
,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ქონების მართვისა და
აგრარულ საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის №32
დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
1202/25/2011გადმოწერეთ
,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე1302/25/2011გადმოწერეთ
,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, ტურიზმის,
ახალგაზრდულ საქმეთა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
1402/25/2011გადმოწერეთ
,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების
წესის დამტკიცების შესახებ “ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2011 წლის 6 იანვრის №01 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
1502/25/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმისა და საკუთრების
დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ
1602/25/2011გადმოწერეთ
დანართი1602/25/2011გადმოწერეთ
,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა
თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 17 აგვისტოს №-9 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
1702/25/2011გადმოწერეთ
,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და საკრებულოს აპარატის საჯარო
მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის შესახებ“ ქობულეთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის №-37
დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
1802/25/2011გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე1903/17/2011გადმოწერეთ
დანართი1903/17/2011გადმოწერეთ
დანართი1903/17/2011გადმოწერეთ
დანართი1903/17/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების შესახებ2003/17/2011გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 1 აგვისტოს №8
დადგენილებაში ცვლილებებისa და დამატებების შეტანის თაობაზე
2103/17/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
2203/17/2011გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე2303/29/2011გადმოწერეთ
დანართი2303/29/2011გადმოწერეთ
დანართი2303/29/2011გადმოწერეთ
დანართი2303/29/2011გადმოწერეთ
,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და საკრებულოს აპარატის საჯარო
მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის შესახებ“ ქობულეთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის №-37 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
2403/29/2011გადმოწერეთ
,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა
თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 17 აგვისტოს №-9 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
2503/29/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების
სანებართვო რეესტრისა და სანებართვო მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ
2604/12/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა
საქმისწარმოებისათვის საჭირო დოკუმენტების ნიმუშების დამტკიცებისა და ამ
დოკუმენტების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის განსაზღვრის შესახებ
2704/12/2011გადმოწერეთ
დანართი2704/12/2011გადმოწერეთ
დანართი2704/12/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და გადასახადის განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ2804/12/2011გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე2906/17/2011გადმოწერეთ
დანართი2906/17/2011გადმოწერეთ
დანართი2906/17/2011გადმოწერეთ
დანართი2906/17/2011გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო ან ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ან სხვა
ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის
განთავსების ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის №06 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
3006/17/2011გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 1 აგვისტოს №8
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
3106/17/2011გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების შესახებ“ 2011 წლის 17 მარტის #20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე3206/17/2011გადმოწერეთ
,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 17 მარტის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე3306/17/2011გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე3407/04/2011გადმოწერეთ
დანართი3407/04/2011გადმოწერეთ
დანართი3407/04/2011გადმოწერეთ
დანართი3407/04/2011გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე3508/12/2011გადმოწერეთ
დანართი3508/12/2011გადმოწერეთ
დანართი3508/12/2011გადმოწერეთ
დანართი3508/12/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ3608/12/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით არსებული საწარმოს საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების განკარგვის, გადაცემის, ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის განსაზღვრის შესახებ3708/12/2011გადმოწერეთ
დანართი3708/12/2011გადმოწერეთ
დანართი3708/12/2011გადმოწერეთ
დანართი3708/12/2011გადმოწერეთ
სამშენებლო სამუშაოების ან მშენებლობის ეტაპის მშენებლობის ნებართვით დადგენილ ვადაში დაუსრულებლობის შემთხვევაში ჯარიმის ოდენობების განსაზღვრის შესახებ3808/26/2011გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე3910/10/2011გადმოწერეთ
დანართი3910/10/2011გადმოწერეთ
დანართი3910/10/2011გადმოწერეთ
დანართი3910/10/2011გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე4012/15/2011გადმოწერეთ
დანართი4012/15/2011გადმოწერეთ
დანართი4012/15/2011გადმოწერეთ
დანართი4012/15/2011გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“4112/28/2011გადმოწერეთ
დანართი4112/28/2011გადმოწერეთ
დანართი4112/28/2011გადმოწერეთ
დანართი4112/28/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულებაში (რეგლამენტში) ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე4212/28/2011გადმოწერეთ
,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 17 მარტის #20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე4312/28/2011გადმოწერეთ
Skip to content