მეგობრობის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის შემუშავების თაობაზე

ქალაქ ქობულეთში, მეგობრობის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე (ს.კ. N 20.42.04.705; ს.კ. N20.42.04.269; ს.კ. N20.42.04.141; და ს. კ. N20.42.04.589 ) ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის (გ(დ)გ, მისი საფუძველმდებარე და თანმდევი დოკუმენტებით) შემუშავების თაობაზე მომზადდა მერის ბრძანება #01-06 799 ინიცირების დოკუმენტი . აღნიშნულთან დაკავშირებით 2020 წლის 16 ნოემბრიდან 2020 წლის 30 ნომებრის ჩათვლით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია აწარმოებს საზოგადოებრივი აზრის განხილვას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) საჭიროებიდან გამომდინარე მისი შემდგომი გათვალისწინების მიზნით.

დაინტერესებულმა პირებმა მოსაზრებები უნდა წარმოადგინონ წერილობითი სახით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში. მისამართი: ქ.ქობულეთი, აღმაშენებლის გამზირი N141. (იხ.დანართი)

Skip to content