საკრებულოს სხდომა

დღეს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  სხდომა გაიმართარომელსაც  საკრებულოს თავმჯდომარე დავით მჭედლიშვილი  უძღვებოდა.

სხდომაზე განხილულ იქნა დღის წესრიგით გათვალისწინებული 15 საკითხი:

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ.
  2.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების ხელშეწყობის  შესახებ.
  3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში მდებარე 251.0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე  განთავსებული 128,30 კვ.მ შენობა-ნაგებობის (ს/კ 20.49.02.922) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში  გადაცემის შესახებ.

4.  საწყისი ქირავნობის  საფასურის განსაზღვრის შესახებ (საფეხბურთო სტადიონი);

5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირი N114-ის მიმდებარედ მდებარე 4199,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.42.06.362) 6,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთი, მინერალური ქვებისა და აქსესუარების სარეალიზაციო ჯიხურის განთავსების მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და  წლიური საწყისი საიჯარო   საფასურის განსაზღვრაზე უარის თქმის შესახებ.

6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ქობულეთში, 9 აპრილის ქუჩა N1-ის მიმდებარედ მდებარე 900,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან ტროტუარი (ს/კ 20.42.06.539) 6,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთი, სავაჭრო ჯიხურის განთავსების მიზნით  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და  წლიური საწყისი საიჯარო   საფასურის განსაზღვრის შესახებ.

7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N24-ის მიმდებარედ მდებარე 152,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ტროტუარი, ს/კ 20.42.07.230) 5,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთი, შერეული საქონლის სარეალიზაციო დახლის განთავსების მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და  წლიური საწყისი საიჯარო   საფასურის განსაზღვრის შესახებ.

8. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო  ბაღების გაერთიანება“-ს -მიერ 2023 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

9. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლი“-ს 2023 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

10. შპს ,,სარაგბო კლუბი პონტო“-ს 2023 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

11. შპს ,,ქობულეთის   წყალი“-ს 2023 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

12. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სოფლის წყალი“-ს 2023 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

13. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სანდასუფთავება“-ს 2023 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

14. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის პარკი“-ს 2023 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

15. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის გამწვანება“-ს  მიერ -2023 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

             

Skip to content