18 აგვისტოს, 12-00  საათზე  გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის  სხდომა

18 აგვისტოს, 12-00  საათზე  გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის  სხდომა

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

 1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 16  აგვისტოს   N114-1142322899 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

2.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 17 აგვისტოს N114-11423229128 მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ჯანმრთელობისა დასოციალური  დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2020 წლის 09 სექტემბრის N08 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

Skip to content