20 აპრილს, 15:00 საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა  კომისიის სხდომა

20 აპრილს, 15:00 საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა  კომისიის სხდომა

  :

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 11 აპრილის  N114-1142310196  მომართვა – ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, მეგობრობის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე (ს.კ. N20.42.04.810 და ს.კ. N20.42.04.812) განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2023 წლის 31 იანვრის N03 დადგენილებით დამტკიცებულ N2 დანართში  ცვლილების შეტანის თაობაზე.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

2.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023  წლის 11 აპრილის  N114-11423101111 მომართვა –  ქალაქ ქობულეთში,  აბაშიძის ქუჩაზე არსებულ  მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე (ს.კ. N 20.42.09.470; ს.კ. N 20.42.09.402; ს.კ. N20.42.09.518; ს.კ. N 20.42.09.471; ს.კ. N 20.42.09.520; ს.კ. N 20.42.09.552; ს.კ. N 20.42.09.550; ს.კ. N20.42.09.551; ს.კ. N 20.42.09.517   და ს.კ. N20.42.09.078  მრავალფუნქციური ობიექტის მშენებლობის  მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის   დამტკიცების შესახებ;

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 19 აპრილის 114-11423109136 მომართვა – „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარას გეგმარებითი ერთეულის განაშენიანების  გეგმის კონცეფციის  დამტკიცების შესახებ.

 (მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 19 აპრილის N 114-11423109124 მომართვა-„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების მუხაესტატე-წყავროკას გეგმარებითი ერთეულის განაშენიანების  გეგმის კონცეფციის  დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 06 აპრილის   N114-1142309686  მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის   სოფელ მუხაესტატეში  მდებარე 57  კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  მიწის ნაკვეთის  (ს/კ N20.333.01.683), აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების  სამსახურის  უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 18 აპრილის   N114-114231088  მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების  სამსახურის  უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 06 აპრილის   N114-1142309687  მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული    ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი  N110-ის მიმდებარედ 661,0 კვ.მ  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან 57 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ტროტუარი, ს/კ 20.42.06.847) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ (ფ/პ ,,ზვიად  დევაძე“).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების  სამსახურის  უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 11 აპრილის  N114-11423101128  მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი  განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა N170-ის მიმდებარედ მდებარე  444.0  კვ.მ  არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ტროტუარი, ს/კ N20.42.03.459),113.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ (ფ/პ ,,რუსლან ტაკიძე“).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების  სამსახურის  უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 11 აპრილის  N114-11423101105- მომართვა -შპს ,,ოპტიმლაინი“-სათვის (ს/ნ 400320648) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებულ მოძრავ ქონებაზე, კერძოდ სოფელ ხუცუბანსა და სოფელ გვარაში 2(ორი) წლის ვადით ოპტიკურ-ბოჭკოვანი   ინტერნეტის მოსახლეობაზე მიწოდების მიზნით  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე  თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური საიჯარო საფასურის  განსაზღვრის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების  სამსახურის  უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

 

Skip to content