28 დეკემბერს, 12-00  საათზე, გაიმართება ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომა

28 დეკემბერს, 12-00  საათზე, გაიმართება ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომა

  :

 

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის  26  დეკემბრის  N114-11422360184 მომართვა,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის N09  დადგენილებაში ცვლილების   შეტანის თაობაზე;

(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე დავით ვერულიძე)

2.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 21 ნოემბრის   N114-11422325190 მომართვა ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  სივრცითი მოწყობის გეგმის  დამტკიცების  შესახებ“;

(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

3.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 30 ნოემბრის   N114-1142233477 მომართვა ,, ქალაქ ქობულეთის ქალაქთმშენებლობითი  დოკუმენტაციის  – გენერალური გეგმისა და განაშენიანების  გეგმის   დამტკიცების  შესახებ“;

(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

Skip to content