დადგენილება N12 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N12
Skip to content