დადგენილება N11 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველად სტრუქტურული ერთეულის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და გენდერული თანასწორობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N11
Skip to content