11 ოქტომბერს 12 საათზე გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

11 ოქტომბერს 12 საათზე გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა.
დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:
1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 05 ოქტომბრის №114-1142227826 მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის N09 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
2.,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 6 ოქტომბრის №114-11422278115 მომართვა – ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 1 აგვისტოს N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 6 ოქტომბრის N114-1142227859 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ.
4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 30 სექტემბრის N114-11422273182 მომართვა-„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე (ა(ა)იპ ,,საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი“).

Skip to content