განკარგულება N101 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა-ში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N101
Skip to content