განკარგულება N87 შპს ,,მაგთიკომი”-სათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება N87
Skip to content