განკარგულება N76 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N463 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ,,ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამაში”ცვილების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N76
Skip to content