28 აპრილს 16 საათზე  გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ბიუროს   სხდომა

28 აპრილს 16 საათზე  გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ბიუროს   სხდომა.

  :

 1. 1. N81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2022  წლის 31 მარტის   N81/5 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის (თ.მოწყობილი) უფლებამოსილების ცნობის შესახებ;

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

2.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ვადამდე ადრე უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 21 აპრილის №114-11422111213 მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის N09 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

(მომხსენებელი:   თედო ტაკიძე)

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 02 მარტის   N114-1142206176 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის  შესრულების წლიური ანგარიშის  დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი:   თედო ტაკიძე)

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 28 თებერვლის N114-11422059281 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების  შესახებ  ანგარიშის შესრულების  ცნობად მიღების  შესახებ.

(მომხსენებელი:   თედო ტაკიძე)

6.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 21 აპრილის  №114-11422111209 მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული  ბიუჯეტის პირველი  კვარტლის შესრულების შესახებ“ მიმოხილვის ცნობად  მიღების თაობაზე.

(მომხსენებელი:   თედო ტაკიძე)

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ზაზა თხილაიშვილის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიაში და საკრებულოს  ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა  კომისიაში დამატების თაობაზე.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 18 აპრილის №114-11422108138  მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და    თანამდებობრივი სარგოს  დამტკიცების   შესახებ“.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 06 აპრილის N114-11422096191 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების  შესახებ.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 06 აპრილის №114-11422096188  მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და გენდერული თანასწორობის  სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 06 აპრილის №114-11422096188  მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის  მეურნეობის განვითარების  სამსახურის დებულების  დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 06 აპრილის №114-11422096188  მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის  შიდა აუდიტის  სამსახურის  დებულების დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

 1. 13. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 17 მარტის №114-11422076241  მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიხანჯურში მდებარე  1701  კვ.მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული 934,0 კვ.მ შენობა-ნაგებობის (ყოფილი ბაგა-ბაღის შენობა) (ს/კ 20.37.05.014) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში  გადაცემის  შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 07 აპრილის №114-11422097163 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირი N842-ის მიმდებარედ  365,0 კვ.მ (ს/კ N20.42.17.033) და 120,0 კვ.მ (ს/კ N20.42.17.034) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ (შპს ,,ესკო ჯორჯია“).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 14 აპრილის №114-11422104194 მომართვა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის N68 განკარულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის  შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

 1. ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის  2022-2023 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“.

(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)

 1. გურამ თამაზაშვილის სახელობის ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,მხედრული“-ს 2022 წლის 14 თებერვლის  N01-06/5 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)

 1. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება“-ს 2022 წლის 25 თებერვლის N35-1142205647 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)

 1. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა“-ს 2022 წლის  22 თებერვლის  N3 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)

 1. შპს ,,სარაგბო კლუბი პონტო“-ს 2022 წლის 01 მარტის   მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)

Skip to content