განკარგულება N59 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გარე რეკლამის განთავსებისათვის თვიური საიჯარო საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N59
Skip to content