განკარგულება N08 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N470 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამაში”ცვლილების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N08
Skip to content