განკარგულება N06 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N468 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება და მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის პროგრამაში”ცვლილების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N06
Skip to content