ბრძანება N01-17/10 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა შორის ფუნქციების განაწილებისა და სამუშაოთა აღწერილობების დამტკიცების შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 25 ნოემბრის N01-19/418 ბრძანებაში ცვლილების სეტანის თაობაზე

01-17-10
Skip to content