დადგენილება N20 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების შესახებ”2011 წლის 17 მარტის N20 დადგენილებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში ცვლილოების შეტანის თაობაზე

dadgenileba N20
Skip to content