დადგენილება N05 ,,ქუჩებისა და მოედნების სახელდებისა და ნუმერაციის წესის დამტკიცების შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის N04 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

dadgenileba N05
Skip to content