განკარგულება N07 სს ,,სილქნეტი”-სათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

gankarguleba N07
Skip to content