დადგენილება N03 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემორების შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 17 მარტის N20 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

dadgenileba N03
Skip to content