დადგენილება N04 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 4 სექტემბრის N08 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

dadgenileba N04
Skip to content