განკარგულება N118 ,,ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის”შექმნის შესახებ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N94 და ,,ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში)არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 სექტემბრის N128 განკარგულების და ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

gankarguleba N118
Skip to content