განკარგულება N28 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N203 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის სპორტული საკლუბო გუნდების პროგრამაში”ცვლილების შეტანის თაობაზე

gankarguleba N28
Skip to content