განკარგულება N27 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების (მათ შორის პლაჟების)2016 წლის საკურორტო სეზონისათვის იჯარის უფლებით გაცემის მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე თანხმობის მიცემის თაობაზე

gankarguleba N27
Skip to content