განკარგულება N10 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 18 ივლისის N82 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალ;იტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა”-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე

gankarguleba N10
Skip to content