განკარგულება N205 სს ,,სილქნეტი”-სათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

gankaguleba N205
Skip to content