დადგენილება N20 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლის შემოღების შესახებ” 2011წლის 17 მარტის N20 დადგენილებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

dadgenileba N20
Skip to content