განკარგულება N193 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N212 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამაში”ცვლილების შტანის თაობაზე

gankarguleba N193
Skip to content