განკარგულება N191 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრისN204 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამაში”ცვლილების შეტანის თაობაზე

gankarguleba N191
Skip to content