ბრძანება N01-17/20 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 13 ნოემბრის N01-19/401 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

01-17-20
Skip to content