განკარგულება N167 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 18 ივლისის N82 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა”-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N167
Skip to content