ბრძანება N01- 17/13 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო მოსამსახურის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსის ჩატარების უზრუნველყოფის მიზნით საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებ

01-17-13
Skip to content