21 აგვისტოს,  12:00  საათზე გაიმართება ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომა

21 აგვისტოს,  12:00  საათზე გაიმართება ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომა  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობაში მესამე  სართულზე,  სააქტო  დარბაზში. (მის: ქობულეთი, დ.აღმაშენებლის გამზირი N141);

  :

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 15  აგვისტოს  N114-11423227106- მომართვა ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის  -27 დეკემბრის N28  დადგენილებაში ცვლილების   შეტანის თაობაზე.

(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე დავით ვერულიძე)

2.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 31 ივლისის   N114-11423212172 მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი პროგრამული  ბიუჯეტის ორი  კვარტლის შესრულების  შესახებ“ მიმოხილვის ცნობად  მიღების თაობაზე.

(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე დავით ვერულიძე)

3.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 17 აგვისტოს N114-11423229128 მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ჯანმრთელობისა და სოციალური  დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2020 წლის 09 სექტემბრის N08 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

4.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 16  აგვისტოს   N114-1142322899 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 16 აგვისტოს N114-1142322897 მომართვა – ,,ქ.ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირზე არსებულ მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე (ს/კ 20.42.04.607, ს/კ 20.42.04.608, ს/კ 20.42.04.823, ს/კ 20.42.04.804,) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის   კონცეფციის დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 16 აგვისტოს N114-11423228100 მომართვა -,,ქ.ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირზე არსებულ მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე (ს/კ 20.42.01.673, ს/კ 20.42.01.614, ს/კ 20.42.01.613 და ს/კ 20.42.01.591,) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის  მშენებლობის მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის   კონცეფციის დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 16 აგვისტოს N114-11423228105 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჩაქვში, აბაშიძისა და მეგენეიშვილის ქუჩების მიმდებარედ  არსებულ მიწის ნაკვეთზე  (ს/კ  20.48.09.1000) საცხოვრებელი და დასასვენებელი კომპლექსის მშენებლობის მიზნით   განაშენიანების   დეტალური  გეგმის კონცეფციის   დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30 ივნისის N36 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

Skip to content