24  ივლისს,  16:00 საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ბიუროს  სხდომა

24  ივლისს,  16:00 საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   ბიუროს  სხდომა.

  :

1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის  17 ივლისის N114-1142319840  მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნის შესახებ“ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014  წლის 4 სექტემბრის   N11  დადგენილებაში დამატების შეტანის  თაობაზე;

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 23 ივნისის N114-11423174189 მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმის დამტკიცების შესახებ“     ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2022  წლის 28 დეკემბრის  N34  დადგენილებაში  ცვლილების  შეტანის თაობაზე;

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის  20 ივლისის N114-1142320184  მომართვა-ქალაქ ქობულეთში, ლეონიძის ქუჩა N2-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 20.42.09.117) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის  მშენებლობის მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე;

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2023  წლის 24 ივლისის   N114-1142320551  მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ;

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 24 ივლისის   N114-1142320511  მომართვა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 28 აპრილის N27 განკარგულებით დამტკიცებულ „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქალაქთაშორისო და სოფლის ავტობუსებზე შპს „ქობულეთის ტრანსრეგულირება“-ს მიერ მგზავრობის მიმართულებებისა და მგზავრთა გადაყვანის ტარიფების დადგენის შესახებ“ ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ;

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 26 ივნისის   N114-11423177193  მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი  განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა  N116-ის მიმდებარედ მდებარე  538.0  კვ.მ  არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ტროტუარი, ს/კ N20.42.05.182), 6.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ (ფ/პ ,,შოთა გოგიტიძე“);

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

7.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2023 წლის 23 მაისის   N114-11423143174 მომართვა- ქ.ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირის მეორე შესახვევისათვის ცნობილი ქართველი  ფიზიკა -მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორის დურსუნ ბალაძის  სახელის  მინიჭების თაობაზე  გამონაკლისის დაშვებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)

8.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2023 წლის 23 მაისის   N114-11423143181 მომართვა- ქ.ქობულეთი,   პუშკინის ქუჩისათვის პოეტი ამირან ხაბაზის   სახელის  მინიჭების თაობაზე  გამონაკლისის დაშვებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

 (მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)

Skip to content