28 ივნისს, 14:00 საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა  კომისიის სხდომა

28 ივნისს, 14:00 საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა  კომისიის სხდომა. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობაში მესამე  სართულზე,  სააქტო  დარბაზში. (მის: ქობულეთი, დ.აღმაშენებლის გამზირი N141).

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023  წლის 26 ივნისის  N114-11423174188 მომართვა  -,,ქ.ქობულეთში,   აბაშიძის ქუჩაზე არსებულ  მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ  20.42.09.338; ს/კ 20.42.09.470;  ს/კ 20.42.09.402; ს/კ 20.42.09.518; ს/კ 20.42.09.471; ს/კ  20.42.09.520; ს/კ 20.42.09.552; ს/კ 20.42.09.550; ს/კ 20.42.09.551; ს/კ 20.42.09.517 და ს/კ 20.42.09.078 საკურორტო – დასასვენებელი საცხოვრებელი კომპლექსის  განაშენიანების დეტალური გეგმის  დამტკიცების შესახებ.

2.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023  წლის 26 ივნისის   N114-1142317788 მომართვა-,,ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე არსებულ  მიწის ნაკვეთზე (ს/კ  20.42.12.355) მრავალბინიანი   საცხოვრებელი სახლის  მშენებლობის  მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის  დამტკიცების შესახებ.

3.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 23 ივნისის   N114-11423174186  მომართვა   -,,ქ.ქობულეთში, ფიროსმანის  ქუჩა, შესახვევი  N9-ში  არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 20.42.09.077) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის  მშენებლობის მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის    დამტკიცების შესახებ.

4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 26 ივნისის N114-1142317755 მომართვა-,,ქ.ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირი N291-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 20.42.01.560) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქობულეთისმუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2023  წლის 14 ივნისის N09 დადგენილებაში  ცვლილების  შეტანის თაობაზე.

5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 23 ივნისის N114-11423174189 მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2022  წლის 28 დეკემბრის  N34  დადგენილებაში  ცვლილების  შეტანის თაობაზე.

6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023  წლის 23 ივნისის  N114-114231772 მომართვა   -,,ქ.ქობულეთში, ლეონიძის ქუჩა N2-ში  არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 20.42.09.117) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის  მშენებლობის მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის   დამტკიცების შესახებ.

7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 26 ივნისის N114-11423177191 მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით  დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული ქონების  საპრივატიზაციო  ობიექტების  ნუსხა“-ში  ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე.

8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 26 ივნისის N114-11423177194 მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით  დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული ქონების  საპრივატიზაციო  ობიექტების  ნუსხა“-ში  ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე.

9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 26 ივნისის N114-11423177190 მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების  გასხვისებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 16 ივნისის N114-11423167162 მომართვა-შპს ,,ქობულეთისტრანსრეგულირება“-ს  საკუთრებაში არსებული 5(ხუთი) ერთეული  სატრანსპორტო საშუალებებზე საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ.

11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 11 აპრილის  N114-11423101128 და   2023  წლის 23 ივნისის N114-11423174190  მომართვები – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი  განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა N170-ის მიმდებარედ მდებარე  444.0  კვ.მ  არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ტროტუარი, ს/კ N20.42.03.459), 113.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ (ფ/პ ,,რუსლან ტაკიძე“).

12. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 26 ივნისის   N114-11423177192  მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი  განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ალამბარში მდებარე 30.30  კვ.მ შენობა-ნაგებობიდან 8,0 კვ.მ არასაცხოვრებელი  ფართი (ს/კ 20.36.02.131), სილამაზის სალონის  მოწყობის მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ (ფ/პ ,,ლელა გოხიძე“).

13. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 26 ივნისის   N114-11423177193  მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი  განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა  N116-ის მიმდებარედ მდებარე  538.0  კვ.მ  არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ტროტუარი, ს/კ N20.42.05.182), 6.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ (ფ/პ ,,შოთა გოგიტიძე“).

14. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 26 ივნისის   N114-11423177197  მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი  განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ მუხაესტატეში  მდებარე  ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის  პირველ სართულზე არსებული 25.0  კვ.მ არასაცხოვრებელ ფართზე ( ს/კ 20.33.01.084) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ (ფ/პ ,,ხათუნა ვერულიძე“).

15. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 26 ივნისის   N114-11423177196  მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი  განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, თავისუფლების  ქუჩა  N30-ის მიმდებარედ მდებარე  150.0  კვ.მ  არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.42.11.295) 60 კვ.მ  მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ (ფ/პ ,,ხათუნა გოლიაძე“).

 

Skip to content