განკარგულება N18 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სპორტული ღონისძიებების ფარგლებში სამივლინებო ხარჯების დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 28 თებერვლის N22 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

განკარგულება N18
Skip to content