განკარგულება N14 ,,საგანგებო სიტუაციებზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 აგვისტოს N134 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

განკარგულება N14
Skip to content