28 თებერვალს, 12-00 საათზე, გაიმართება საკრებულოს სხდომა

28 თებერვალს, 12-00  საათზე, გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   სხდომა.

  :

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 24 იანვრის N114-11423024304 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანა ამოღების თაობაზე (ამოღება -ქ.ქობულეთში, მესხიძის ქუჩა N15-ის მიმდებარედ 234.0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 20.42.10.061).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 24 იანვრის N114-11423024304 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში  ცვლილების შეტანა  ამოღების  თაობაზე (ამოღება -ქ.ქობულეთში, მესხიძის ქუჩა N15-ის მიმდებარედ 234.0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 20.42.10.061).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 06 თებერვლის  №114-11423037463 მომართვა –  ქ. ქობულეთში,დ.აღმაშენებლის გამზირი N291-ის მიმდებარედ  მდებარე 1224,0კვ.მ  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ N20.42.01.562)  195.0  კვ.მ  მიწის ნაკვეთზე საწყისი საიჯარო საფასურის  განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ,,ს.ინაიშვილი“).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 06 თებერვლის   №114-11423037464  მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის  ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  სოფელ წყავროკას ადმინისტრაციულ  შენობაში არსებული 80.0 კვ.მ სარდაფის ფართზე  (ს/კ N20.33.03.604)  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე  თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის  განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ,,შ.ლაზიშვილი“).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

  1. 5. შპს ,,ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური“-ს 2023 წლის 14 თებერვლის მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: გია ხაბაზი)

  1. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის მუზეუმი“-ს 2023 წლის 20 იანვრის N01-18/2 მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:რეზო ტაკიძე)

  1. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლი“-ს 2023 წლის 1 თებერვლის  N01-21/8 მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:კობა კაკალაძე)

Skip to content