23 იანვარს, 14-00 საათზე, გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა.

23 იანვარს, 14-00 საათზე, გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა.

დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 17 იანვრის №114-11423017193 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ.

2.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 20 იანვრის №114-1142302044 მომართვა-ქალაქ ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირი N285-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს.კ. 20.42.01.153) მრავალფუნქციური ობიექტის მშენებლობის მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე.

3.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 20 იანვრის №114-1142302048 მომართვა- ქალაქ ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირიN297-ში არსებულ მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე (ს.კ. N 20.42.01.051) მრავალფუნქციური ობიექტის მშენებლობის მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ.

4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 18 იანვრის №114-11423018195 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, მეგობრობის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე (ს.კ. N20.42.04.810 და ს.კ. N20.42.04.812) განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე.

5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 30 დეკემბრის №114-1142236472 მომართვა- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმის დამტკიცების შესახებ.

6.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 29 დეკემბრის №114-11422363129 მომართვა- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართმადიდებლური ეკლესიისათვის აღნაგობის უფლებით გადაცემის მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 29 დეკემბრის №114-11422363110 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ქობულეთში, მ.აბაშიძის ქუჩა N14-ის მიმდებარედ 3219.0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ N20.42.08.596) 34.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ,,გ.ჯინჭარაძე“).

8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 10 იანვრის №114-114223010142 მომართვა- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N19-ის მიმდებარედ 168.0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ N20.42.05.161) 2.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ (შპს ,,სან პეტროლიუმ ჯორჯია“).

9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 17 იანვრის N114-11423017136 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N279-ში ქობულეთის ცენტრალური პარკის ტერიტორიაზე, რესტორან ,,სანსეტი“-ს“ მიმდებარედ მდებარე N6-55,0 საერთო ფართის შენობა-ნაგებობის 2 (ორი) წლის ვადით იჯარის უფლებით სარგებლობაში გამოყოფა და საწყისი წლიური საიჯარო საფასურის განსაზღვრაზე უარის თქმის შესახებ.

10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 17 იანვრის N114-11423017140 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N269-დან N279-მდე მდებარე 34027,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ N20.42.01.114) 70.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ (შპს ,,ატლანტი“).

11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 17 იანვრის N114-11423017192 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა N170-ის მიმდებარედ მდებარე 79,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ N20.42.03.250) 12.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ,,ვაჟა ვერულიძე“).

Skip to content