განკარგულება N51 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების ,,არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო საწყისი საფასურის განსაზღვრის შესახებ” ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

განკარგულება N51
Skip to content