განკარგულება N24 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი)ქონების გასხვისებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება N24
Skip to content