განკარგულება N94 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო ქირის საფასურის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N94
Skip to content