განკარგულება N43 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N473 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის კულტურის ღონისძიებების გეგმაში “ცვლილების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N43
Skip to content