ბრძანება N01-17/3 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სახელფასო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2017 წლის 5 იანვრის N01-21/2 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

01-17-3
Skip to content