დადგენილება N09 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 17 მარტის N20 დადგენილებაში ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლის შემოღების შესახებ”ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

dadgenileba N09
Skip to content