დადგენილება N02 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სამეწარმეო და არასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიული პირების,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით არსებული საწარმოს საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული)ქონების განკარგვის,გადაცემის,ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელიქონების ჩამოწერის წესის განსაზღვრის შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 აგვისტოს N37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

dadgenileba N02
Skip to content