განკარგულება N08 სს ,,სილქნეტი”-სათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

gankarguleba N08
Skip to content