განკარგულება N185 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N218 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,სტიქიის შედეგადდაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამაში”ცვლილების შეტანის თაობაზე

gankarguleba N185
Skip to content