ბრძანება N01-17/12 არჩევნების პერიოდში საქართველოს საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების უზრუნველსაყოფად საჯარო მოსამსახურეთა სახელმძღვანელო წესის დამტკიცების თაობაზე

01-17-12
Skip to content